Трет циклус - Докторски студии - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања