Студии од втор циклус по Социологија-менаџмент на општествени промени - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања