Студии од втор циклус по Менаџмент на човечки ресурси - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања