Студии од втор циклус по Култура во ера на кибернетика - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања