Студии од втор циклус по Општествен развој - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања