Решенија за почеток со работа - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања