За студенти на ИСППИ - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

За студенти на ИСППИ


Жиро сметка за административна такса

Жиро сметка школарина

Жиро сметка за надомест на солидарна одговорност

Жиро сметка за надомест за книжен фонд

Жиро сметка за административно запишување на семестар - година

Жиро сметка за административна заверка на семестар