Визија - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Визија


Да опстанеме и да станеме водечка институција во регионот, препознатлива по истражува-ња од светска класа и висококвалитетно постдипломско образование.

 

Цели

1. Наука: Да се креираат квалитетни домашни и  меѓународно признаени фундаментални и применети истражувања во сите истражувачки области  застапени во ИСППИ, со зајакнување на јаките страни.

2. Образование: Да се подигне квалитетот и диверзитетот на постдипломските студии со употреба на напредна истражувачка методологија,  примена на новите достигања во секое подрачје на студирање и подобрување на инфраструктурните услови за студирање.

3. Меѓународна соработка и мобилност на студенти: Да се унапреди меѓународната соработка и комуникација на ИСППИ со организации асоциијации во слични или исти подрачја на истражување.

4. Промоција и соработка со јавност: Да се унапреди реномето на вработените на ИСППИ со промовирање на научните достигања и презентација на резултатите како на домашен така и на регионален и меѓународен план и да  се подигне нивото на придонес од страната на ИСППИ на економски, социјален, културен и образовен план, со унапредување на  соработката со јавноста.

5. Организација, менаџмент и финансии: Да се подобрат  работните услови  и квалитетот на услугите