Годишник - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Годишник


Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, во рамките на издавачката дејност, од 1975 година го издава научното списание „Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања“. За овие четириесет години објавени се бројни трудови на научни работници од земјата и странство.

Од 2013 година „Годишникот“ започнува да излегува како меѓународно научно списание со меѓународен уредувачки одбор во кој партиципираат истакнати научни работници од повеќе земји.

Излегува два пати годишно и претставува можност за афирмација на научни работници и истражувачи од регионот, но и пошироко.

Годишникот се објавува по принципот на слободен пристап и е лиценциран во “Creative commons”.

Description: Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 

ГОДИШНИЦИ