Весна Трајанова - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Весна Трајанова


Тел: 02/3061-119, 02/3063-827 локал 209

vesna_t@isppi.ukim.edu.mk