К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус - докторски студии 2016/2017 - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус - докторски студии 2016/2017


К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година

 

Ментори при Школата за докторски студии потврдени од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р.Македонија

 

СПИСОК НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ МЕНТОРИ СО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРС 2016/2017 ГОД. ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ СПОРЕД СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ИСППИ:

Демократија во услови на глобализација

Социологија на окружувањето

Социологија на организација

 

За повеќе информации контактирајте не:

Нада Маркова / Секретар на постдипломски студии, тел. 075 472 720

Доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ / Раководител на сектор настава, тел. 078 336 366

Проф. д-р Анета Цекиќ / Координатор за Еразмус, тел. 072 275 205

Доц. д-р Бојана Наумовска, тел. 072 275 257