Нада Маркова - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Нада Маркова


Нада Маркова – референт за студентски прашања. 

nade@isppi.ukim.edu.mk

Тел: 02/3061-119, 02/3063-827 локал 205