прифатени наслови за изработка на магистерски теми - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

прифатени наслови за изработка на магистерски теми


ПРЕГЛЕД


НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА  Институтот за социолошки и политичко -правни истражувања, Скопје во состав на Универзитет Св. Кирил и Методиј  Скопје  Магистерски трудови

Ред. Бр.

Име и презиме на кандидатот

Назив на темата

Име и презиме на менторот

Датум и бр. На Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата

на македонски јазик

на англиски јазик

1.

Ирена Николовска

Пазар на работна сила – компаратиjа помеѓу Европската унија и Република Македонија

Labor market – comparison between the European Union and the Republic of Macedonia

Проф.д-р Јорде Јаќимовски

02-808/19од 29.6.2016

2.

Eлена Панева

Влијанието на условите во работната средина врз задоволството од работа на социјалните работници вработени во невладиниот сектор и јавната администрација

The influence of the conditions in the work environment on the job satisfaction of the social workers employed in the non-governmental sector  and the public administration

вонр.проф.д-р Елеонора Серафимовск

02-808/20 од 29.6.2016

3.

Оливера Аритоновска 

Улогата на медиумите во реконструкцијата на националните идентитети

The role of the media in the reconstruction of the national identities

проф.д-р Петар Атанасов

02-808/9

од 29.6.2016

4.

Мухамед Јашари  

Улогата на семејството во моралното воспитување на детето

The role of the family in the moral education of the child

проф.д-р Ружица Цацаноска

02-808/6

од 29.6.2016

5.

Тренделина Деари  

Правата на жената според Куранот

The woman’s rights according the Quran

проф.д-р Ружица Цацаноска

02-808/7

од 29.6.2016

 

Рок за изработка и одбрана 29.06.2017 г.