Конкурс за доделување на стипендии за втор циклус на студии

Годишник

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, во рамките на издавачката дејност, од 1975 година го издава научното списание „Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања“. За овие четириесет години објавени се бројни трудови на научни работници од земјата и странство.

Од 2013 година „Годишникот“ започнува да излегува како меѓународно научно списание со меѓународен уредувачки одбор во кој партиципираат истакнати научни работници од повеќе земји.

Излегува два пати годишно и претставува можност за афирмација на научни работници и истражувачи од регионот, но и пошироко.

Годишникот се објавува по принципот на слободен пристап и е лиценциран во “Creative commons”.

Description: Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 

 • Повик за рецензенти на научни трудови
 • Повик за доставување трудови за вториот број на Годишникот за 2017

 

ГОДИШНИЦИ

 

ГОДИШНИЦИ КОИ ИМААТ САМО ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА 

 • Годишник на ИСППИ 2006, година XXXI, број 1

 • Годишник на ИСППИ 2005, година XXX, број 1

 • Годишник на ИСППИ 2004, година XXVIII-XXIX, број 1

 • Годишник на ИСППИ 2003, година XXVI-XXVII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 2002, година XXV, број 1

 • Годишник на ИСППИ 2001, година XXIII-XXIV, број 1

 • Годишник на ИСППИ 2000, година XXII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1999, година XXI, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1998, година XX, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1997, година XIX, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1995, година XVIII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1994, година XVI-XVII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1993, година XIV-XV, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1991, година XIII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1990, година XII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1987, година X-XI, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1985, година IX, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1982, година VIII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1981, година VII, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1980, година VI, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1979, година V, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1978, година IV, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1977, година III, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1976, година II, број 1

 • Годишник на ИСППИ 1975, година I, број 1