Завршени проекти

 • МЛАДИНАТА И СОВРЕМЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ВО МАКЕДОНИЈА

 • САМОУПРАВНАТА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗЦИИ
 • ДЕМОКРАТИЗМОТ ВО ПРАКТИКАТА НА СКМ
 • КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВИТОКОТ И ДВИЖЕЊЕТО НА СКМ
 • ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ И ИЗБОРНАТА ДЕМОКРАТИЈА ВО ПРАКТИКАТА
 • СОЈУЗ НА КОМУНИСТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПОЛИТИЧКАТА АКЦИЈА

 • ИЗБОРИТЕ И ЈАКНЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА УЛОГА НА ИЗБИРАЧКОТО ТЕЛО ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ
 • ГЛЕДАЧИТЕ ЗА ЕМИСИИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
 • ГРАЃАНИТЕ НА СКОПЈЕ И ИЗБОРИТЕ ВО 1967 ГОДИНА
 • УЧЕНИЦИТЕ ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТАТА ОД ВТОР СТЕПЕН 1970
 • НЕКОИ АСПЕКТИ НА ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВИТОК НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ПРОМЕНИ НА СЕЛО ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • НОВИТЕ ЧЛЕНОВИ – МАКЕДОНЦИ ВО СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ
 • САМОУПРАВУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО УЧИЛИШТАТА

 • ПОВОЕНИОТ МАЛОЛЕТНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ ВО МАКЕДОНИЈА
 • СОЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО И ЖИВОТНАТА ОРИЕНТАЦИЈА НА СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНА
 • НЕКОИ БЕЛЕЗИ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ЗЕМЈИШНИОТ ПОСЕД НА СЕЛСКИТЕ ДОМАЌИНСТВА ВО ПОЛОГ
 • РЕЛИГИЈАТА КАЈ СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ДОЛНИ ПОЛОГ
 • ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И КООПЕРАТИВНИТЕ ОДНОСИ НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
 • ИЗБОРНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС
 • ГРАЃАНИТЕ, САМОУПРАВУВАЊЕТО И ПОЛИТИКАТА

 • ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
 • ДЕМОКРАТИЈАТА И СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ
 • САМОУПРАВУВАЊЕТО И ПОЛИТИЧКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА И НАЦИОНАЛНОТО ПРАШАЊЕ

 • МАКЕДОНСКОТО, АЛБАНСКОТО И ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
 • ФОРМИРАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ КАЈ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1974 1975
 • ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕНДЕНЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПОЛОГ
 • СОЦИЈАЛНО-ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ И ПОЛИТИЧКИТЕ ИНСТИТУЦИИ: огледи за политичката практика на античка Грција.

 • НАЧЕЛАТА НА НОВИТЕ УСТАВИ НА СФРЈ И СРМ И ОСТВАРУВАЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО КОМУНАТА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1976 1977
 • ПРАВОСУДСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • СОЗДАВАЊЕТО И РАЗВИТОКОТ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА.
 • ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОЛИТИЧКО ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ.

 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1978
 • ДРОГАТА ВО МАКЕДОНИЈА
 • СТРУКТУРНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • ОРГАНИЗИРАНОСТА И ЕФИКАСНОСТА ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
 • ПРИМАРНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ПРИМАРНИТЕ СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА
 • ПОМЕЃУ НОВИТЕ УСТАВИ И ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕН ТРУД
 • СОЦИЈАЛИСТИЧКА САМОУПРАВНА ТРАНСФОРАМЦИЈА НА СЕЛОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • ГРАДОТ СКОПЈЕ СО НЕПОСРЕДНАТА ОКОЛИНА

 • ПОВТОРОТ КАЈ СТОРИТЕЛИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА
 • УЛОГАТА НА ИЗВРШНИТЕ И УПРАВНИТЕ ОРГАНИ И НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЛЕГАТСКОТО ОДЛУЧУВАЊЕ.
 • ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ ВО СРМ ВО 1978 ГОДИНА
 • ОДНОСИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕ СО ИЗБРАНИТЕ САМОУПРАВНИ ТЕЛА ВО ОСНОВНИТЕ САМОУПРАНИ ОРГАНИЗЦИИ И ЗАЕДНИЦИ
 • РАЗВИТОКОТ НА РАБОТНИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕ
 • АКТУЕЛНИТЕ ПРАШАЊА ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВУАВЕЊЕТО
 • ФУНКЦИОНИРАЊЕТО И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ ВО ОПШТИНИТЕ ВО СРМ
 • УПРАВАТА ВО ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1979

 • ПРИВРЕМЕНИ МИГРАЦИИ НА РАБОТНАТА СИЛА ОД СР МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1980

 • ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – СПЕЦИФИЧНА ФУНКЦИЈА ССРНМ И СКМ
 • ОПШТИНАТА И КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ЗА ЕКОНОМСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЈА
 • БРАЧНАТА ПОДВИЖНОСТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СКОПЈЕ ВО 1980
 • РАЗВИТОКОТ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ ВО СРМ
 • МАКЕДОНСКИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-КУЛТУРНИ ТЕКОВИ ВО ФЕУДАЛИЗМОТ
 • СТРУКТУРНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗВОЈНИТЕ ДВИЖЕЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СКОПЈЕ
 • ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА СКОПЈЕ ДО 2000 ГОДИНА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1981

 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1982

 • ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
 • ОСТВАРУВАЊЕТО НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ РАБОТНИЦИ, ПОСМАТРАНО ПРЕКУ ОДНОСОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА
 • РАБОТНИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕ И УЧЕСТВОТО ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО КАКО ФАКТОР НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ЕКОНОМСКИОТ НАПРЕДОК ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1984

 • ОПШТЕСТВЕНАТА И ПРАВНАТА ПОЛОЖБА, РАЗВИТКОТ И ДЕЈНОСТА НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ГРУПИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

 • ПРЕВЕНЦИЈАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • ОРГАНИЗИРАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА – НИЗ СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ СО СОЗНАНИЈА ЗА НЕКОИ СТАНДАРДИ И ПРЕДЛОГ-МЕРИЛА И КРИТЕРИУМИ
 • ОСНОВНИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗВОЈОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА ДО 2000-та ГОДИНА РАЗВОЈНИТЕ ФАКТОРИ И ДВИЖЕЊА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ 1986

 • ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ ВО СРМ – 1978, 1982, 1986 ГОДИНА
 • ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШСТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СФРЈ
 • УЧЕСТВОТО И ВЛИЈАНИЕТО НА НЕПОСРЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОД МАТЕРИЈАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА САМОУПРАВНОТО ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПРОШИРЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА

 • ТЕОРИЈАТА И ПРАКТИКАТА НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
 • ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИЗМОТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • САМОУПРАВНАТА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА ВО ОЗТ ВО ФУНКЦИЈА НА СУЗБИВАЊЕТО НА СТОПАНСКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОЈАВИ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1988

 • МОТИВИРАНОСТА ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕН ТРУД
 • УЛОГАТА НА СИНДИКАТОТ ВО РАЗВИВАЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ОЗТ
 • ЗДРУЖЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВОЈОТ НА СЕЛОТО
 • РАСПРОСТРАНЕТОСТА И ВЛИЈАНИЕТО НА ВЕРСКАТА ПОУКА ВО СР МАКЕДОНИЈА РЕЕМИГРАЦИЈАТА И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОВРАТНИЦИТЕ ОД СТРАНСТВО ВО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ОПШТИНИ ТЕТОВО И СТРУГА
 • РАБОТНИЦИТЕ ВО СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СКМ ВО СКОПЈЕ
 • ТЕМНАТА БРОЈКА КАЈ КРИМИНАЛИТЕТОТ, НЕИСПРАВНОТО МЕРЕЊЕ И ПОВЛАСТУВАЊЕ НА КУПУВАЧИТЕ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1989

 • ИДЕЈНИ И ВРЕДНОСНИ ОРИЕНТАЦИИ НА МЛАДИТЕ ВО СРМ
 • СИНДИКАТОТ НИЗ ПРИЗМАТА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИОТ ИНТЕРЕС
 • ЕМАНЦИПАЦИЈА НА ЖЕНАТА И БИОЛОШКАТА РЕПРОДУКЦИЈА
 • ИНТЕГРАЦИЈА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ
 • МАСОВЕН КРИМИНАЛИТЕТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • МИГРАЦИИТЕ НА НАСЕЛЕНИОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • ОБРАЗОВАНИЕТО И ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ И ЕФИКАСНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО
 • ОСТВАРУВАЊЕТО НА РАБОТНОФУНКЦИОНАЛНИОТ ПРИНЦИП ВО КОНСТИТУИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ СОБРАНИЈА
 • ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСТАВНАТА КОНЦЕПЦИЈА НА ОПШТИНАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА
 • УБИСТВАТА ВО МАКЕДОНИЈА

 • ШТРАЈКОВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ

 • ИЗБОРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1990

 • ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА И УРБАНИЗАЦИЈАТА КАКО ОПШТЕСТВЕНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ И ДРУГИТЕ СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ
 • РАЗВОЈОТ НА УРБАНИТЕ ЦЕНТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КАКО ОДНОСИ ВО ТРУДОТ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА ОД ДОГОВОРНА ВО ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА

 • ОСНОВИ И НАСОКИ НА АПЛИКАТИВНИ И РАЗВОЈНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПОПУЛАЦИОНАТА ПОЛИТИКА

 • ВЛИЈАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОЦИЈАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И ПРОМЕНИ НА СЕЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ЕФИКАСНОСТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАТИЈА (1991-1992)
 • ВЛИЈАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОДРЖИНАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СОЦИЈАЛНИТЕ ЕФЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • НАЦИОНАЛНАТА И ВЕРСКАТА ДИСТАНЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
 • ЗАТВОРЕНИЧКОТО ОПШТЕСТВО КАКО ДЕТЕРМИНАНТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА НА КАЗНА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА
 • ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КАКО ОДНОСИ ВО ТРУДОТ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА ОД ДОГОВОРНА, КОН ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА
 • СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА СПРОТИ ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 1930 – 1941 ГОДИНА
 • РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ПРЕЧКИ ВО ФИЗИЧКИОТ И ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНИЈА
 • АНАЛИЗА НА УСЛОВИТЕ, СОСТОЈБИТЕ И ТЕНДЕНЦИИТЕ ВО НАУЧНИОТ И ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ИЗВОРИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ТЕНЗИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И ЕВРОПСКОТО ПРАВНО ОКРУЖУВАЊЕ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ РЕФОРМИ ВО МАКЕДОНИЈА

 • УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПОЛИТИЧКА И СОЦИЈАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
 • МЕЃУНАРОДНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЖРТВИТЕ НА КРИМИНАЛОТ
 • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАТА СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ПОЛОЖБАТА И УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПОЛИТИЧКА И СОЦИЈАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
 • МЕЃУНАРОДНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЖРТВИТЕ НА КРИМИНАЛОТ
 • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАТА СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ПОЛОЖБАТА И УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • ПЕРСПЕКТИВНИОТ РАЗВОЈ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНАТА СИЛА НА ГРАД СКОПЈЕ
 • СОЦИОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАД СКОПЈЕ СО НЕПОСРЕДНАТА ОКОЛИНА
 • ПОЛИТИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • СОЦИЈАЛНОТО РАСЛОЈУВАЊЕ И КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА
 • СОЦИОКУЛТУРНИ, ПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ДОЗВОЛЕНИТЕ И НЕДОЗВОЛЕНИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА ВО МАКЕДОНИЈА
 • СУДСКИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА БУГАРСКАТА ОКУПАЦИЈА 1941-1944
 • АГРЕСИВНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА
 • МЕНАЏМЕНТОТ НА МАЛИОТ БИЗНИС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО БУГАРИЈА И ДЕБАТАТА 1944-48 ЗА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА САМОБИТНОСТ
 • ТРЕНИНГОТ НА АДМИНИСТРАТОРИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА (1998)
 • ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО 1996
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОБРАНИСКИТЕ ИЗБОРИ
 • ОЦЕНКИТЕ НА ГЛЕДАЧИТЕ И СЛУШАТЕЛИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ ЗА СОБРАНИСКИТЕ ИЗБОРИ ВО 1998
 • РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ РЕФОРМИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА
 • КОМПАТИБИЛНОСТА НА ДОМАШНОТО ПРАВО СО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
 • МИСЛЕЊЕТО НА СЛУШАТЕЛИТЕ И ГЛЕДАЧИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ВО 1998 ГОДИНА ВО Р. МАКЕДОНИЈА

 • СОСТОЈБИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ВО НОВОФОРМИРАНИТЕ ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ВОДОСНАБДУВАЊЕТО, КАНАЛИЗАЦИЈАТА И ПРЕЧИСТУВАЊЕТО НА ВОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА
 • СТРАТЕШКИОТ МЕНАЏМЕНТ ЗА КУЛТУРНАТА И ЕТНИЧКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ПОСТАВЕНОСТА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ДРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ `98 ВО МАКЕДОНИЈА
 • ПОТРЕБИТЕ НА БЕГАЛЦИТЕ И НА СЕМЕЈСТВАТА КАДЕ СЕ СМЕСТЕНИ
 • ГРАДЕЊЕТО НА ДОВЕРБА И ДЕМОКРАТСКИ СТРАТЕГИИ ВО ПОДЕЛЕНИ ОПШТЕСТВА (МАКЕДОНИЈА И МОЛДАВИЈА ВО КОМПАРАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА)

 • МЕДИУМСКАТА СЛИКА НА РЕГИОНОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - МЕДИУМСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ПУБЛИКАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
 • АНАЛИЗА НА ГЛЕДАНОСТА И ПРИФАТЕНОСТА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕЦА „НАШЕ МААЛО“ (2000)
 • ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ (2000-2002) МЕНАЏМЕНТОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ
 • БЕЗБЕДНОСНАТА КУЛТУРА И ВНАТРЕШНАТА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КАМПАЊАТА „ЦЕЛО Е КОГА ИМА СÈ“
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
 • ОПШТЕСТВЕНОТО НАБЉУДУВАЊЕ НА ОТПУШТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
 • СТРАТЕГИЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА
 • СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
 • РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

 • МЕДИУМСКАТА СЛИКА НА РЕГИОНОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - МЕДИУМСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ПУБЛИКАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
 • АНАЛИЗА НА ГЛЕДАНОСТА И ПРИФАТЕНОСТА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕЦА „НАШЕ МААЛО“ (2000)
 • ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ (2000-2002) МЕНАЏМЕНТОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ
 • БЕЗБЕДНОСНАТА КУЛТУРА И ВНАТРЕШНАТА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КАМПАЊАТА „ЦЕЛО Е КОГА ИМА СÈ“
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
 • ОПШТЕСТВЕНОТО НАБЉУДУВАЊЕ НА ОТПУШТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
 • СТРАТЕГИЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА
 • СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
 • РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

 • ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Реалност и визија
 • СОЦИОЛОГИЈАТА НА БРАКОТ И СЕМЕЈСТВОТО
 • ПОСТАВЕНОСТА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • КРИВИЧНОТО ПРОЦЕСНО ПРАВО
 • ЏЕБНИОТ РЕЧНИК ЗА БЕГАЛЦИ И АЗИЛ: АНГЛИСКО - МАКЕДОНСКИ
 • НАШИТЕ ИДНИ ЛИДЕРИ
 • МОНИТОРИРАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ
 • ЕФИКАСНОСТА НА МЕРКИТЕ ШТО СЕ ИЗРЕКУВААТ НА МАЛОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ
 • НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИОТ РАЗВОЈ 2001 - СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ И НЕСИГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА БЕГАЛСКОТО ПРАВО И АЗИЛОТ
 • СТРАТЕШКИ КОГНИТИВЕН МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ: СКМС: Премостување на стратегија во акција
 • ЈАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПОМОШ НА ЗЕМЈАТА

 • ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СИСТЕМОТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНСКАТА СОЦИОЛОШКА МИСЛА
 • НАПРЕДНИОТ РЕЧНИК ЗА БЕГАЛСКОТО ПРАВО И АЗИЛ
 • ЕДНАКВИОТ ПРИСТАП ДО ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ
 • ОПШТЕСТВЕНОТО ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ПОЛИЦИЈАТА
 • ИНТЕР-ЕТНИЧКИ И ИНТРА-ЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
 • РЕФОРМИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • SOCIAL ASSESSMENT
 • РЕФОРМИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
 • ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА МЛАДИТЕ РОМИ
 • ТВ-ПУБЛИКАТА И ГЛЕДАНОСТА НА ТВ-СТАНИЦИ
 • ПОТРЕБИТЕ НА ТВ И РАДИО ПУБЛИКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • СПОДЕЛУВАЊЕТО НА ВЛАСТА ВО МУЛТИЕТНИЧКИТЕ ОПШТИНИ ВО МАКЕДОНИЈА

 • МЕНАЏМЕНТОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ
 • ДИСТРИБУЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ
 • ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА УСТАНОВИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КОРУПЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
 • ПОЛИТИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ПЕРЦЕПЦИЈА НА ИДЕНТИТЕТИТЕ МЕЃУ СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • МАЛОЛЕТНИЧКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО ТРАНЗИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ТВ-ПУБЛИКА И ГЛЕДАНОСТА НА ТВ-СТАНИЦИ
 • ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ВОВЕДУВАЊЕТО НА НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • КАПАЦИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
 • ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ
 • ОЦЕНУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ

 • МЕНАЏМЕНТОТ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ
 • ЕФЕКТИТЕ ОД РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
 • СОЦИЈАЛНОТО ВКЛУЧУВАЊЕ И ПРИСТАПОТ ДО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА РОМИ, АШКАЛИИ И ЕГИПЌАНИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН
 • СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАТА И ПЕДОФИЛИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
 • ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР-компаративна анализа 2001- 2005-2011
 • ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКИОТ И ЕТНИЧКИОТ ИДЕНТИТЕТ
 • РЕЛИГИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО
 • РАНЛИВОСТА ОД СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАТА РОМИ
 • ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИОТ ДИЈАЛОГ И СОРАБОТКАТА

 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • РЕАЛНИТЕ И ВИРТУЕЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2012
 • НАЦИОНАЛНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРЕВАЛЕНЦИЈАТА И ЗАНЕМАРУВАЊЕТО НА ПОСТАРИТЕ ЛИЦА ВО ДОМАЌИНСТВАТА ВО МАКЕДОНИЈА

 • ПОЛИТИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • СТУДИЈА ЗА МЛАДИВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • СЛЕДЕЊЕИ ОЦЕНУВАЊАТА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА ВО СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ПРЕКУ РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА
 • СТАНДАРДИЗАЦИЈАИ КУЛТУРНАТА АДАПТАЦИЈА НА ПЕТТОФАКТОРНИОТ ИНВЕНТАР НА ЛИЧНОСТА НА ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
 • СТАНДАРДИЗАЦИЈАИ КУЛТУРНАТА АДАПТАЦИЈА НА ПЕТТОФАКТОРНИОТ ИНВЕНТАР НА ЛИЧНОСТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ
 • СТУДИЈА ЗА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ИНДИВИДУАЛНИКАРАКТЕРИСТИКИ НА МАКЕДОНСКАТА СТУДЕНТСКА ПОПУЛАЦИЈА: ИМПЛИКАЦИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ
 • ВЛИЈАНИЕТО НА СТЕПЕНОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВРЗ КАРИЕРНИОТ РАЗВОЈ
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014
 • ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА ИСТОЧНО ПЛАНСКИОТ РЕГИОН – СОСТОЈБА НА НИВО НА ОПШТИНИ И РЕГИОНИ
 • ПРОЦЕНАНА СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД РОДОВА ПЕРСПЕКТИВА
 • МЛАДИНСКИТРЕНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ПЛАТФОРМАНА УРБАНИТЕ ГОТВАЧИ - ГРАЃАНСКИ УРБАНИЗАМ
 • ЕНЕРГЕТСКАТА РАНЛИВОСТ И УРБАНИТЕ ТРАНЗИЦИИ ВО ЕВРОПА
 • ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ И ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ГРАЃАНИ ЗА БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ И МИГРАНТИТЕ
 • РАЗВОЈНА РАМКА ЗА КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ЧР ПРОФЕСИОНАЛЦИ КАКО ОСНОВА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ДУАЛЕН СИСТЕМ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ЗА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • УЛОГАТА НА ИНТЕРЕСНИТЕ ГРУПИ И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАТА И ЕВРОПЕИЗАЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА И ЦРНА ГОРА