Заштита на укажувачи

Информации

За реализирање на правата и обврските кои произлегуваат од Законот за заштита на укажувачи како и на подзаконските акти донесени во врска со овој закон, Процедурата за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје можете да ја преземете овде.

Податоци за овластеното лице на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје можете да преземете овде. 

Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор можете да го преземете овде.