Визија и цели

Визија

Да опстанеме и да станеме водечка институција во регионот, препознатлива по истражувања од светска класа и висококвалитетно постдипломско образование.

Цели

  • Наука: Да се креираат квалитетни домашни и меѓународно признаени фундаментални и применети истражувања во сите истражувачки области  застапени во ИСППИ, со зајакнување на јаките страни.
  • Образование: Да се подигне квалитетот и диверзитетот на постдипломските студии со употреба на напредна истражувачка методологија,  примена на новите достигања во секое подрачје на студирање и подобрување на инфраструктурните услови за студирање.
  • Меѓународна соработка и мобилност на студенти: Да се унапреди меѓународната соработка и комуникација на ИСППИ со организации асоциијации во слични или исти подрачја на истражување.

 

  • Промоција и соработка со јавност: Да се унапреди реномето на вработените на ИСППИ со промовирање на научните достигања и презентација на резултатите како на домашен така и на регионален и меѓународен план и да  се подигне нивото на придонес од страната на ИСППИ на економски, социјален, културен и образовен план, со унапредување на  соработката со јавноста.
  • Организација, менаџмент и финансии: Да се подобрат  работните услови  и квалитетот на услугите