Слободен пристап до информации од јавен карактер

Овластено лице

 

Менде Станковски

mende.s@isppi.ukim.edu.mk

Документ