Научна Среда

Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во рамки на остварување на сопствената мисија и работна програма  започнува  со реализација на манифестацијата  “ Научна среда”.  Oваа манифестација  ќе се организира во текот   на учебната година,  минимум еднаш во месецот,  во среда, и ќе биде во форма на  јавен настан во кој ќе се промовираат истражувачки резултати од институтски проекти, или  панели на кои ќе се дискутира на научна основа за клучни општествени феномени за кои институтот има  професионален кадар.

Целта на “Научната среда” е  промовирање на  науката , размена на истражувачки сознанија меѓу  истражувачите од  домашната и меѓународната академската заедница , анимирање  и подигање на нивото на информираност на пошироката јавност и сите засегнати страни и нивно активно вклучување, со посебен акцент на  вклучување на  младата популација.

Фокусот е на полуларизирање на науката и унапредување на транспарентноста  во работењето на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, што ќе се постигне со унапредување и интензивирање на сортаботката со сите медиуми и сите засегнати страни.

Документ