ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје има потреба од вработување на лицa на неопределено време во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следните работни места:

1 извршител- ОБН 01 02 В01 004 Советник за настава и наука

1 извршител- ОБН 01 02 ВО2 005 Виш соработник за студентски прашања

Документ