Конкурс за доделување на стипендии за втор циклус на студии

Конкурс за избор на асистенти

Кандидатите, покрај општите услови, предвидени во Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 82/2018), треба да ги исполнуваат и посебните услови утврдени во Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, (Универзитетски гласник бр. 411/2018) и другите акти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Институтот.

Кон пријавата, кандидатите треба да достават: докази за исполнување на општите и посебните услови, кратка биографија /CV/ и изјава за исполнување на општите и посебните услови за работното место.  Изборот на кандидатите ќе се врши согласно со Законот за високото образование и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.411/2018)

Работното време на соработникот  е определено во согласност со актите на Институтот.

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето (последен ден за пријавување 09.01.2023) Некомплетните и ненавремено доставени прајави нема да се разгледуваат.

Документите се доставуваат на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје, бул. Партизански одреди бб,  1020 Скопје, П.фах 68.

Документ