Прелиминарна листа

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања  по конкурс за 2022/2023 година на трет циклус -докторски студии на студиската програма Социологија на опкружувањето кои ги исполнуваат условите - Прв уписен рок