Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција Sustainable Recovery in Post-Pandemic Era: Green Economy Challenges (2021), 2022