Транскрипт од Првиот научен симпозиум за промовирање на активностите на Психолошката лабораторија: Употреба на психолошки тестови во областа на здравство, образование и спорт, социјална заштита и менаџмент на човечки ресурси (2016), 2017