Транскрипт од Симпозиумот за унапредување на студентското практикантство како линк помеѓу образованието и бизнисот (2016), 2017