Проф. д-р Мирјана Најчевска

Проф. д-р Мирјана Најчевска

Проф. д-р Мирјана Најчевска е родена во Скопје на 24.11.1956 година. Дипломиран правник (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 1979). Магистер по политички науки (1986), доктор по правни науки (1995). Редовен професор/научен советник во Институтот за социолошки и по- литичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, член на пове- ќе експертски и професионални тела на национално и меѓународно ниво, граѓански активист и бранител на човековите права. Раководител на над 30 проекти и учесник во над 40 проекти. Автор или коавтор на над 50 анализи, извештаи, научни и стручни трудови од областа на дискриминацијата,  меѓуетничките односи, заштитата на правата на маргинализираните групи и улогата на државата во промоцијата и заштитата на човековите права. Активно е вклучена во изработката на законски текстови и транспонирањето на ЕУ директивите во националната легислатива.

najce2000@yahoo.com