Проф. д-р Славејко Сасајковски

Проф. д-р Славејко Сасајковски

Проф. д-р Славејко Сасајковски е вработен во ИСППИ од 1985. Диломиран социолог – истра- жувач од Филозофски факултет – УКИМ, со дипломска работа Ватикан и современите меѓународни политички односи.

Магистер по социолошки науки од ИСППИ – УКИМ со теза Универзалните религии, духот на толе- рантноста и екуменизмот.

Доктор по социолошки науки од ИСППИ – УКИМ со дисертација „Ревитализација на општествената функција на религијата – верско – политичко соочување со религискиот феномен“.

Научен советник.

Политичка социологија, економска социологија, политичка економија – меѓународна политичка економија, меѓународни политички односи, политичка религија, социологија и политикологија на нацијата.

bilbilef@isppi.ukim.edu.mk