Студии од втор циклус по Комуникации

Овој студиум се занимава со клучот за социјалната интеграција, а со тоа и човечкиот опстанок - комуникацијата. Во 21-от век, кога комуникацијата, и вербалната и невербалната е во основата на сè што правиме, кога светот стана глобална заедница, но и голем предизвик за интегрирање на луѓе со различно културно и јазично потекло, овој студиум има за цел стекнување знаења за интерперсоналната и масовна комуникација, функцијата, елементите и процесите на комуникација, вербалните и невербалните знаци и однесувања, моделите на социјално однесување; знаења за градење на меѓусебна доверба во комуникацискот процес, разрешување на конфликти, лидерство, градење на тимови, поефективно комуницирање со технологијата, како и знаења за начинот на следење на масовните медиуми, битисувањето и користењето на сајбер просторот.

Постдипломските студии по комуникации се дизајнирани како студии кои опфаќаaт анализа и теорија на динамиката на целосниот комуникациски процес во модерното општество. Методолошкиот пристап во студирањето има за цел примена на интегриран и интердисциплинарен пристап кој се темели на класичните но, и модерни методи на општествените науки. Заедно со изучувањето и примената на пошироките области на комуникациската и социо-политичката теорија, целите на студиите се да овозможуваат развивање на палета различни пристапи за примена на моќни облици за анализа на медиумските системи и медиумските пораки.

Студиите се занимаваат со општествено-социјалниот контекст во кој се одвива комуникацијата, и со културните и идеолошки импликации кои се резултат на тие комуникациски процеси, како и со влијанието на комуникациските и медиски технологии во мултимедијалното опкружување. Во студиите, со помал обем, е вклучено и изучувањето на интерперсоналната комуникација. Сите наведени аспекти на студиите, особено примерите за анализа и примена на теоретските принципи, кога тоа е можно, се применуваат во контекст на современата реалност на македонското општество, но сепак сместени во пошироки европски и светски рамки.

Магистрантите, по успешното завршување на програмата, се стекнуваат со звање магистер по комуникации, со можност за вработување во различни области, како на пример: односи со јавност, образование, менаџмент и други административни дејности. Овие студии се наменети за кандидати кои претендираат на вработување (или се веќе вработени) во медиумската и културна индустрија- особено во телевизијата, радиото, печатот и издавачката дејност, како и во едукација и тренинг.

Првите студенти на оваа студиска програма се запишани во учебната 1980/81 година.

Знаење, вештини и компетенции со кои студентите се стекнуваат

знаења и разбирање

Знае да креира емпириско истражување со соодветна употреба на методологија и има познавање на сите фази на истражувачкиот процес (подготовка, реализација, толкување на резултатите и пишување на истражувачки извештај). Покажува високо специјализирано знаење во областа на комуникологијата и медиумската индустрија. Се оспособува за самостојна анализа на теориските концепти во комуникологијата. Се оспособува за оригинално и самостојно истражување, како и практична апликација на резултатите.

примена на знаењето и разбирањето

Способност за примена на знаењето во врска со

истражуваните феномени. Способност за комуниколошка анализа на медиумите и културната индустрија како контекстуална анализа во различни општества. Се специјализира за истражување на медиумите со примена на новите методологии.

способност за проценка

Способност за критичка анализа на комуниколошките теории во различни социјални контексти. Способност за критичко

преиспитување на постоечки меѓународни и сопствени бази на

податоци. Поставување на хипотетски модели и нивна критичка и аргументирана проверка во конкретни контексти.

комуникациски вештини

Вештина за критичко преиспитување и анализа на постоечките

научни согледувања во областа на комуникологијата и медиумите. Вештина за изработка на сопствени концепти и научна аргументација вградени во сопствени научни дела и комуникација на истите со средината. Способност за менаџирање на проекти кои се занимаваат со истражување на медиумската и културната индустрија во различни општества. Способност за компаративна анализа на истражувачки податоци по хоризонтала и вертикала.

вештини на учење

Поседува вештини за самостојно истражување, организација и водство во проектни тимови. Има развиена способност за изработка на нови стратегии во областа на медиумската и културната индустрија со инкорпорирање и аргументација на релевантноста на постоечките сознанија од областа.

Раководител

Проф.д-р Елеонора Серафимовска eleonora@isppi.ukim.edu.mk

Телефон за контакт: 072233677