Конкурс за доделување на стипендии за втор циклус на студии

Компаративна анализа на општествени состојби и предизвици на Балканот, 2023