Компаративна анализа на општествени состојби и предизвици на Балканот, 2023