Конкурс за доделување на стипендии за втор циклус на студии

Политичко-правните и културолошките предизвици во справувањето со пандемијата, 2022