Политичко-правните и културолошките предизвици во справувањето со пандемијата, 2022