Резиме за втората презентација на проектот - Дали нестабилни општества може да поддржуваат стабилни држави 01.12.2022

Ова е втора јавна презентација на сознанијата до кои дојде истражувачкиот тим. Во овие елаборации се вклучени досегашните резултати, како и позициите на авторите согласно главните истражувачки прашања. По оваа презентација ќе продолжат активностите на проектот, преку печатење на монографија и нејзина промоција пред академската и стручната јавност.

Состојба
Активен