Call for papers for the Annual of ISPJR
Issue 2024

download
Конкурс за доделување на стипендии за втор циклус на студии

Конкурс втор циклус 2023/24

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

повеќе

Конкурс трет циклус 2023/24

Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2023/2024 година

повеќе

 

Повик за меѓународна научна конференција:
The impact of the quality of institutions on sustainable development – 23-24 Mај 2024

(Институт за општествени науки – Белград, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје,
УКИМ, и Правен факултет, Универзитет во Зеница)

преземи

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува ЈАВЕН ОГЛАС

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања по конкурс за 2023/2024 година

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус -докторски студии на студиската програма Организациски науки и управување (менаџмент), кои ги исполнуваат условите - Прв уписен рок

ERASMUS+

ЕРАЗМУС+ Конкурс