Водство

Директор Проф.д-р Бојана Наумовска
Заменик директор Доц.д-р Јован Близнаковски
Раководители на одделенија Проф.д-р Петар Атанасов – Социолошко одделение
Проф.д-р Панде Лазаревски – Политиколошко-правно одделение
Проф.д-р Марија Топузовска Латковиќ – Одделение за организациски науки