Актуелни проекти

Balkan Ambitions and Polish Inspiration

Institute for Sociological, Political and Juridical Research University of “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje is the strategic partner within a grant led by the Center for Europe University of Warsaw and Faculty of Law University “St. Kliment Ohridski ”- Bitola (North Macedonia), entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022”.

Политичко-правните и културолошките предизвици во справување со пандемијата

Политичко-правните и културолошките предизвици во справување со пандемијата (проект финансиран од УКИМ) Тргнувајќи од традицијата на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, секогаш да ги истражува актуелните појави во општеството и со тоа да понуди релевантни податоци кои се од интерес како за истражувачката така и за пошироката јавност, предметот на ова истражување во фокусот ги има утврдувањето на политичко-правните и културолошки предизвици во справувањето со пандемијата. Политичко-правните и културолошките предизвици во справување со пандемијата (проект финансиран од УКИМ) Тргнувајќи од традицијата на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, секогаш да ги истражува актуелните појави во општеството и со тоа да понуди релевантни податоци кои се од интерес како за истражувачката така и за пошироката јавност, предметот на ова истражување во фокусот ги има утврдувањето на политичко-правните и културолошки предизвици во справувањето со пандемијата.

Европско општествено истражување 10 БРАН

Европското општествено истражување (ЕОИ) е меѓународно истражување за вредностите и ставовите на граѓаните за голем број теми релевантни за современите европски општества. Се спроведува во бранови на секои две години, од 2002 година, во повеќе од 35 европски земји. Оваа година истражувањето се спроведува за првпат и во Република Северна Македонија, а е финансирано од Министерството за образование и нау...

Зајакнување и валидирање на услужните компетенции во мешани средини за учење во универзитетите во Западен Балкан (е-Вива)

Проектот е-ВИВА се осврнува на прашањето за развој на вештини на студентите, олеснување и валидација на нивните вештини во формални / неформални контексти на учење. е-Вива има за цел да создаде мешан пристап за учење за да ги олесни и валидира развојот на услужно ориентирани компетенции во неформални контексти за учење во високообразовните институции и контексти за учење на работното место.