Актуелни проекти

Европско општествено истражување 10 БРАН

Европското општествено истражување (ЕОИ) е меѓународно истражување за вредностите и ставовите на граѓаните за голем број теми релевантни за современите европски општества. Се спроведува во бранови на секои две години, од 2002 година, во повеќе од 35 европски земји. Оваа година истражувањето се спроведува за првпат и во Република Северна Македонија, а е финансирано од Министерството за образование и нау...

Зајакнување и валидирање на услужните компетенции во мешани средини за учење во универзитетите во Западен Балкан (е-Вива)

Проектот е-ВИВА се осврнува на прашањето за развој на вештини на студентите, олеснување и валидација на нивните вештини во формални / неформални контексти на учење. е-Вива има за цел да создаде мешан пристап за учење за да ги олесни и валидира развојот на услужно ориентирани компетенции во неформални контексти за учење во високообразовните институции и контексти за учење на работното место.